Eвропейски съюз - Европейски Социален Фонд
Проект BG05M2OP001-2.016-0005 Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“– гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски"– гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Оперативна програма Наука и Образование за интелигентен растеж

Контакти

Национален военен университет „Васил Левски”

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР
Лице за контакти: ген. Колев
Телефон:
E-мейл:
Адрес: гр. Велико Търново
п.к.5000, бул. „България‟ № 76