Eвропейски съюз - Европейски Социален Фонд
Проект BG05M2OP001-2.016-0005 Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“– гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски"– гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Оперативна програма Наука и Образование за интелигентен растеж

Статии

Възможности за кариерно развитие на завършили студенти съвместните програми на ЮЗУ, НВУ И СУ
11.04.2023 Супер Потребител
Възможности за кариерно развитие на завършили студенти съвместните програми на ЮЗУ, НВУ И СУ
Единна система за проследяване в страната и чужбина, реализацията на студенти, завършили съвместните програми на ЮЗУ, НВУ и СУ
11.04.2023 Супер Потребител
Единна система за проследяване в страната и чужбина, реализацията на студенти, завършили съвместните програми на ЮЗУ, НВУ и СУ ....
Проект BG05M2OP001-2.016-0005-C01
04.03.2023 Супер Потребител
„Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“– гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски& ....