Eвропейски съюз - Европейски Социален Фонд
Проект BG05M2OP001-2.016-0005 Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“– гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски"– гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Оперативна програма Наука и Образование за интелигентен растеж

Единна система за проследяване в страната и чужбина, реализацията на студенти, завършили съвместните програми на ЮЗУ, НВУ и СУ

11.04.2023 Супер Потребител

Проектът цели да създаде възможности за университетите да проверят своите учебни програми и качеството на обучение на студентите с помощта на обратна връзка от завършилите студенти, събиране на данни за реализацията им, както и от бизнеса. В основата на разработката стои идеята завършилите студенти да получат възможност за работа във водещи компании с помощта на учебното заведение, а университетът от своя страна да получи обратна връзка за това доколко подготовката на студентите по дадена програма е достатъчна, за да се реализират в съответната професионална сфера.
На базата на информацията, получавана от компаниите наели студентите и от самите студенти, университетът ще има възможност да извърши анализ на данните и да вземе решение дали е необходима промяна в програмата, като включи допълнителна дисциплина, разшири обучението по съществуваща такава с цел да се задълбочат познанията по учебния предмет, да се направи разместване в последователността на изучавания материал и др.